โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
นฤวรรณ มาตชัยเคน
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

กรวิกา แก้วแสนเมือง
โรงเรียนอนุบาลชื่นชม
บัณฑิต วงศ์สุรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์
ประจัญชัย เศษโม้
โรงเรียนบ้านหนองชาด
จุฬารัตน์ สินธุบัว
โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
วิภารัตน์ อุตทะสิงห์
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนสมบูรณ์
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 11 หมู่ 6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนสมบูรณ์ 16.080003 , 102.939056

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองบอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดดอนตาล
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net