โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
มาลัยรัตน์ ทันศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่

สาธิตา มะลิสาร
โรงเรียนชีโหล่นวิทยา
แก้วใจ ศรีสวย
โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
อุบล พรมมี
โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์
มุกดา กุลสุวรรณ
โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ)
นายสุพล หารคำ
โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงครั่งใหญ่
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 บ้านดงครั่งใหญ่ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง มัธยมต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 บ้านดงครั่งใหญ่ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดงครั่งใหญ่ ,

ภาพโรงเรียน

 


สุนันทา สิทธิสาร
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าสน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านน้ำฮาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net