โรงเรียนบ้านขีหนองจิก
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
นภาพร พลบำรุง
แอดมินโรงเรียนบ้านขีหนองจิก

คมสัน คำโทน
โรงเรียนบ้านศรีอรุณ
พวงพรรณ แสงนาโก
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก
พุธทอง กมลเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วนิดา ศรีดาจักร์
โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
ระเบียบ บุรีมาศ
โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขีหนองจิก
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   93 หมู่ 6 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   93 หมู่ 6 บ้านหนองจิก ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านขีหนองจิก 16.365455 , 103.101854

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนชุมชนบึงบา
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net