โรงเรียนบ้านหนองไห หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
เพียงธาร บุตรลานช้าง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองไห

ปาริชาติ บุตรวงศ์
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
ศุภิสรา จันทร์ศรี
โรงเรียนบ้านหนองแหน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองไห
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จัวหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองไห

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองไห
5 Terre
สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านสามช่อง
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านบ่อเตย
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net