โรงเรียนบ้านนาทอง
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
พิชญวดี ภูแชมษีเรืองกานต์
แอดมินโรงเรียนบ้านนาทอง

พวงพรรณ แสงนาโก
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก
ลำดวน ไชยพิเดช
โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
อนุธิดา ดุลนีย์
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
นิติยา เกษศรีไพร
โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว
มลิวัลย์ โพธิ์ขี
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาทอง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 3 บ้านนาทอง ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านนาทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาทอง 16.403555 , 103.058534

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำขุม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนคลองลากค้อน
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านนาใน
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net