โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
นางสมสุวรรณ์ บุญสอน
แอดมินโรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)

อินทะวาด แอบอิง
โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
อำไพพร ทองคำ
โรงเรียนบ้านโคกข่า
มัลลิกา พิมพา
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
ฐานิตย์ดา มหาฉัตรสุรีย์
โรงเรียนบ้านกุดจอก
อุดร รัตนวงษา
โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   53 หมู่ที่ 1 บ้านแบก ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 16.362612 , 103.038034

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าไร่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองแหน
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนวัดโขมง
สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านปะแต
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net