โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
ไพรวัลย์ เศษโม้
แอดมินโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า

พิสมัย เชิดรัมย์
โรงเรียนบ้านหนองบอน
นรินทร์ธร บุบผามะตะนัง
โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ
กฤตยากาญจน์ อินทร์พิทักษ์
โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง
ธวัลรัตน์ กระดีแดง
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
ศุภางค์ ดีจะเสน
โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ศิริราษฎร์หมากหญ้า
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 1 บ้านหมากหญ้า ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถีง ประถม 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 บ้านหมากหญ้า ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ศิริราษฎร์หมากหญ้า 16.422207 , 103.09845

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหินเหิบ
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net