โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
ศุภกานต์ ไชยประทุม
แอดมินโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า

วิวรรณพร ราชธา
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
กาญจนา อุดมฤทธิ์
โรงเรียนบ้านโนนราษี
ราตรี พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านดอนแดง
ศิริพร ไกยสวน
โรงเรียนบ้านหนองต่าย
ระภีพรรณ จักรพล
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   155 หมู่ 2 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
33 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านแจ้ง ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า ,

ภาพโรงเรียน

 


ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านผาหลัก
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำลอด
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net