โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า

โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   155 หมู่ 2 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
33 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านแจ้ง ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 16.199308 , 103.556845

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดคมนียเขต
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net