โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
นิคม ชุมเชิงกาญจน์
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก

ดวงจันทร์. สีแสง
โรงเรียนบ้านโคกสูง
ฉัตรียา ศรีจันตะ
โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
อาภาวรรณ โคตรมุงคุณ
โรงเรียนบ้านโนนสัง
มัลลิกา เลขกลาง
โรงเรียนจินดาอารมณ์
วนิดา เพ็ชรกอง
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   เลขที่ 1 หมู่ที่ 19 บ้านโนนสะอาดนาแค ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 1 หมู่ที่ 19 บ้านโนนสะอาดนาแค ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก ,

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านคำเผีอ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net