โรงเรียนบ้านดอนสันติ
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
ดวงฤทัย ดอนไชยสีหา
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนสันติ

อุบลรัตน์ มงคะวิระ
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
อรัณฌญา รักษาพันธุ์
โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า
ระวิวัลย์ เหล่าศรี
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
พงษ์ลดา ทะสา
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
ฐานิตย์ดา มหาฉัตรสุรีย์
โรงเรียนบ้านกุดจอก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนสันติ
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข ตำบล แห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมาหสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข ตำบล แห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมาหสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดอนสันติ ,

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำพิ
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านดงแสนสุข
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net