โรงเรียนบ้านหนองโสน
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองโสน

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
โรงเรียนบ้านสวนจิก
โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองโสน
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 600 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองโสน ม.9 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ