โรงเรียนหนองตอวิทยา
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนหนองตอวิทยา

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง
โรงเรียนรัฐทวิคาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองตอวิทยา
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   241 หมู่ 10 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ