โรงเรียนบ้านดู่น้อย
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
สมมาศ ชุมสิงห์
แอดมินโรงเรียนบ้านดู่น้อย

พิมรดา แสงภารา
โรงเรียนสหคามวิทยาคาร
นิตย์กนก สรภูนันท์หิรัญ
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
กันยา กิจพฤกษ์
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ
นิติพัฒน์ รักกิจ
โรงเรียนบ้านยางเครือ
ธนพร ปัญญาวงค์
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดู่น้อย
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   85 หมู่ที่ 8 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   85 บ้านหนองสิม หมู่ที่ 8 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดู่น้อย ,

ภาพโรงเรียน

 


ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านจมื่น
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net