โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) หน้าหลัก หน้าสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
มาลินี ผดุงกิจ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)

ธงชัย ศรีสายันต์
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่
ศิริพร ไกยสวน
โรงเรียนบ้านหนองต่าย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   527 หมู่ท่ี 17 ถนนคชพลายุกต์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.2-ประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) ,
5 Terre
ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว
สพป.สกลนคร เขต 2

โรงเรียนบ้านน้อย
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านปรือวาย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net