โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
มาลินี ผดุงกิจ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)

ศิลาณีย์ ฮิลส์บุส
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
สมถวิล ธรรมสมบัติ
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
นิตย์กนก สรภูนันท์หิรัญ
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
อัครพงศ์ ไวยเวช
โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
ทวี ไตรทิพย์
โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   527 หมู่ท่ี 17 ถนนคชพลายุกต์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.2-ประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) ,

ภาพโรงเรียน

 


ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านนาเปอะ
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net