โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
โรงเรียนทรายทองวิทยา
โรงเรียนบึงงามพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   315 หมู่ที่ 10 บ้านหนองนาสร้าง ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองนาสร้าง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 16.067205 , 103.624153

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนวัดกรงทอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านขัวก่าย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net