โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
ทวี อามัสสา
แอดมินโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

นิติพัฒน์ รักกิจ
โรงเรียนบ้านยางเครือ
ปรีชญา โคตพงค์
โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
เกศสิริ ศรีศิลป์
โรงเรียนบ้านหนาด
ลัดดาวัลย์ โทนหงส์ษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
อมลวรรณ รุ่งวิสัย
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โสภโณประชาสรรค์
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   203 หมู่ที่ 1 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   203 หมู่ที่ 1 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 68.70%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน โสภโณประชาสรรค์ ,

ภาพโรงเรียน

 


ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดบุรีการาม
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net