โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
เกษร รัตนทาหงส์
แอดมินโรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)

จุฬาภรณ์ ธรรมประเสริฐ
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
นันทนา ทิพยศักดิ์
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
ชญานิษฐ์ ไชยมีสุข
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
กาญจนา สุนทะวงศ์
โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
ทวี อามัสสา
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 บ้านดงเค็ง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
2 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) ,

ภาพโรงเรียน

 


ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดกาบบัว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net