โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
ศรัญญา สืบผาสุข
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี

ปรีชญา โคตพงค์
โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
สุดาจิต ป้านภูมิ
โรงเรียนบ้านมะอึ
อุไร คำปลิว
โรงเรียนบ้านหนองยูง
สุทธิลักษณ์ สิงห์ยะบุศย์
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
ระพีพรรณ พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านดงสวอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองผือโพนศรี
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   81 หมู่ 4 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 345 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษา 1 - 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองผือโพนศรี ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 66.63%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองผือโพนศรี ,

ภาพโรงเรียน

 


ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนธาราบรรพต
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านควนราชา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดวังหิน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net