โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
สมบัติ ทองดี
แอดมินโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

วิรัตน์ สืบกินร
โรงเรียนบ้านนางาม
ลัดดาวัลย์ โทนหงส์ษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
ทับทิม คำภักดี
โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม
กฤษณา อรัญศรี
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
ยุพิณ ศรีสุมิ่ง
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   86 หมู่ 10 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 77.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 15.978588 , 103.675592

ภาพโรงเรียน

 


ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนแม่สานสามัคคี
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net