โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
ราณี แสงฤทธิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

สุภาพ เตโช
โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
เพ็ญศรี บุระคำ
โรงเรียนบ้านผักหนอก
บุษบา ดวงโชติ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ราณี แสงฤทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
ไพรวัลย์ เศษโม้
โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเหล็ก
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ ๔๔๑๔๐
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ ๔๔๑๔๐
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองเหล็ก ,

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองนาง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดนารายณิการาม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านเลิง
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net