โรงเรียนบ้านคุยเชือก
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
นิวัฒน์ แสนมานิตย์
แอดมินโรงเรียนบ้านคุยเชือก

วันเพ็ญ สอรักษา
โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน
ระวิวัลย์ เหล่าศรี
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
อรัณฌญา รักษาพันธุ์
โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า
อนุธิดา ดุลนีย์
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
จุฬาภรณ์ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคุยเชือก
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   100 ม.3 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต. หนองบัว อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคุยเชือก ,

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนยาง
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองแหน
สพป.นครราชสีมา เขต 5


Powered By www.thaieducation.net