โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
จุฬารัตน์ สินธุบัว
แอดมินโรงเรียนบ้านหญ้าขาว

สุมานา พาโนมัย
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
นภาพร พลบำรุง
โรงเรียนบ้านขีหนองจิก
นิคม ชุมเชิงกาญจน์
โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
พัฒนา ศิริโสดา
โรงเรียนบ้านโชคชัย
ประจัญชัย เศษโม้
โรงเรียนบ้านหนองชาด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหญ้าขาว
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   บ้านหญ้าขาว หมู่7 ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหญ้าขาว หมู่7 ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหญ้าขาว ,

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองอุดม
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดบางเสียด
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านจันอุย
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net