โรงเรียนบ้านจอกขวาง หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
เยาวมาลย์ สิงหจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านจอกขวาง

ทิวาพร มาแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนแร่
ลาวัลย์ ทุมดี
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านจอกขวาง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   184 หมู่ 26 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวัย-ระดับประถมศึกษา1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   184 หมู่ 26
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านจอกขวาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านจอกขวาง ,
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net