โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
ไพวัลย์ พลธรรม
แอดมินโรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์

วันเพ็ญ สอรักษา
โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน
คมสัน คำโทน
โรงเรียนบ้านศรีอรุณ
สุมานา พาโนมัย
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
บุญช่วย ลิละคร
โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
พีรดา ภูสีน้ำ
โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 10 บ.หนองหอย ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 10 ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 16.206645 , 103.136237

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองระนาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านบกปุย
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net