โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ไพสณ โพธิ์วิเศษ
แอดมินโรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด

สุมาลี พุทธิเสน
โรงเรียนบ้านดงเย็น
ศิริพร กิติวกูล
โรงเรียนบ้านหนองแคน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแวงชัยโคกหนองโจด
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   98 หมู่ที่ 3 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   98 หมู่ที่ 3 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านวังปลา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านนาโม้
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net