โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
กฤษณา แดนสีแก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน

หนูพร อุบลหล้า
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
อรุณี ศรีพันลำ
โรงเรียนบ้านป่าปอ
ระเบียบ บุรีมาศ
โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
จุฬารัตน์ สินธุบัว
โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
อัมพา กงภูธร
โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเขื่อน
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 12 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 12 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 95.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองเขื่อน ,

ภาพโรงเรียน

 


สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหินฮาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียน บ้านโมย
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านวังปลา
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net