โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
กฤษณา แดนสีแก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน

ยุพดี มนตรีดิลก
โรงเรียนบ้านค้อ
วราภรณ์ นิกรมิตร
โรงเรียนบ้านเลิงใต้
ภัทรดนัย ศิริวิชัย
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
สมชาย มะรัตน์
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
วนิดา ศรีดาจักร์
โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเขื่อน
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 12 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 12 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ