โรงเรียนโนนจานวิทยา
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
สุรัตน์ คำนินท์
แอดมินโรงเรียนโนนจานวิทยา

ศรินยา เชตะโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองแดง
ดวงจันทร์ ปะวะทัง
โรงเรียนบ้านคึมบง
อภิสิทธิ์ บุญมาพิลา
โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว
พรรณทิภา อินทะมน
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
สุภัทตรา กองโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองห้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โนนจานวิทยา
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   บ้านเลขที่ 48 หมู่ 7 บ้านโนนจาน ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเลขที่ 48 หมู่ 7 บ้านโนนจาน ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.89%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 84.05%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน โนนจานวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านทับกระดาษ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียน บ้านทับช้าง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดอนดู่
สพป.สกลนคร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net