โรงเรียนบ้านหนองห้าง หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
สุภัทตรา กองโพธิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองห้าง

พิสมัย ยกน้อยวงษ์
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วัลย์นภัสร์ ชาวพงษ์
โรงเรียนบ้านดงใหญ่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองห้าง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองห้าง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองห้าง ,
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net