โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ปัญจมา พันสุดน้อย
แอดมินโรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

พิญาภรณ์ พินิจ
โรงเรียนบ้านสระแคน
สุรัตน์ คำนินท์
โรงเรียนโนนจานวิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 9 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านไสใน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net