โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
สาวิตรี ปาริโต
แอดมินโรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

ประดับ ปะกิลาภัง
โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง
ทวิทย์ มะธิปิไข
โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
ลัดดาวัลย์ อินทโสภา
โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง
ไสว ยางสา
โรงเรียนบ้านโสกยาง
นันทพัทธ์ เงางาม
โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปอพานหนองโน
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   104 หมู่ 2 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
42 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   104 หมู่2 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.89%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปอพานหนองโน ,

ภาพโรงเรียน

 


ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านบางติบ
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดเขาขลุง
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net