โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
สลิลรัตน์ คนเพียร
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง

เพ็ญแข ศิริสุทธิ์
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย
ศิรินทิพย์ ทับผา
โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ
เชาวลิต แย้มศรีสุข.
โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง
มุกดา วิเท่ห์
โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา
ศิริพร ยวงทอง
โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองโดนหอกลอง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 1
ที่อยู่   บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 7 ตำบล หนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 7 ตำบล หนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 100.0%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองโดนหอกลอง 16.01497 , 103.121391

ภาพโรงเรียน

 


บุญร่วม ขันแก้ว
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 1

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดหนองทราย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net