โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
อุทัย วรสาร
แอดมินโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด

ทิพวรรณ์ แก้วมาลา
โรงเรียนบ้านปอแดง
สมบูรณ์ แสงทอน
โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)
ณัฐวุฒิ หล่อวัตร
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
เฉลิมพล วงสาหลง
โรงเรียนบ้านโพนสวาง
อรดี โรจรัตน์
โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเหล่าหนาด
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 1
ที่อยู่   บ้านเหล่าหนาด หมู่ที1 ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 1 งาน 231 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 -ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเหล่าหนาด หมู่ท่ี1 ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.มหาสารคาม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 100.0%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเหล่าหนาด 16.0117 , 103.289375

ภาพโรงเรียน

 


บุญร่วม ขันแก้ว
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 1

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าซุง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านบางวัน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
สพป.พัทลุง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net