โรงเรียนบ้านสวัสดี
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านสวัสดี

โรงเรียนบ้านนาเก็น
โรงเรียนบ้านนาไฮ
โรงเรียนบ้านนาอ่าง
โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา
โรงเรียนบ้านนาสี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสวัสดี
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   หมู่ 5 บ้านสวัสดี ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 บ้านสวัสดี ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ