โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)

โรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านนาเตย
โรงเรียนบ้านแดง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   บ้านโนนสวรรค์ ตำบลน้ำโสม อำเภอนำ้โสม จังหวัดอุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
48 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-มัธยมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนสวรรค์ ตำบลน้ำโสม อำเภอนำ้โสม จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
3 คน
จำนวนข้าราชการครู 
39 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
46 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 17.783473 , 102.128078

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 4

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคอแลน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net