โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
โรงเรียนบ้านนายูง
โรงเรียนบ้านวังบง
โรงเรียนบ้านนาคูณ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองนกเขียน
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 7 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย-ประถม
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองนกเขียน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ