โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
วาปี ไชยยืน
แอดมินโรงเรียนชุมชนสงเคราะห์

ธรรมศาล พิลารักษ์
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วรรณชนก รอดชมภู
โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า
วิลาวรรณ มังทะ
โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์
จันทร์ชนก แสงมณี
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
จุรีรัตน์ พาลี
โรงเรียนบ้านกาลึม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนสงเคราะห์
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   หมู่ที่5 บ้านโนนสง่าต.หนองแวงอ.บ้านผือจ.อุดรธานร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
46 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่5 บ้านโนนสง่า ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 94.06%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนสงเคราะห์ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศิริพร ชัยภูมี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 4

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านโพนแพง
สพป.หนองคาย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net