โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์

โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี
โรงเรียนบ้านนายูง
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
โรงเรียนบ้านวังบง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บริบาลภูมิเขตต์
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   ม.2 บ.ถ่อน ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถีงมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านถ่อนใกล้โรงพยาบาลบ้านผือ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
55 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
60 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บริบาลภูมิเขตต์ 17.696282 , 102.463719

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 4

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนวัดวังหิน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านปากหมาก
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net