โรงเรียนบ้านข้าวสาร
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านข้าวสาร

โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี
โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านดงธาตุ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านข้าวสาร
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   306 หมู่ 10 บ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
29 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   306 หมู่ 10 บ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านข้าวสาร 17.58916 , 102.404043

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 4

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านขอนแต้
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net