โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม
โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง
โรงเรียนบ้านหยวก
โรงเรียนบ้านม่วง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   363 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
44 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
26 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
36 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 17.42374 , 102.56705

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 4

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านเกาะสินไห
สพป.ระนอง

โรงเรียนมะค่าสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดเกาะน้อย
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสถาน
สพป.พะเยา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net