โรงเรียนบ้านดงบัง
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
พิมพ์จุฑา เกษแก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านดงบัง

วนิดา หนูราช
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วัลยาภรณ์ ศรีสุธรรม
โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
พรสวรรค์ มาณะศิลป์
โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร
รัศมี สีพิมพ์สอ
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา
ลัดดาวัลย์ พรหมทะสาร
โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงบัง
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านดงบัง 308 หมู่3 ตำบลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   308 หมู่ 3 บ้านดงบัง ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 95.45%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดงบัง ,

ภาพโรงเรียน

 


ศิริพร ชัยภูมี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 4

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net