โรงเรียนบ้านเมืองปัง
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
ปิยะนิดา บุตรสาระ
แอดมินโรงเรียนบ้านเมืองปัง

จินตนา พวงประโคน
โรงเรียนบ้านคำโคกสูง
ปิยวรรณ แสนเกษม
โรงเรียนคำกุงประชานุกูล
เบญจา ขุนทา
โรงเรียนบ้านกอก
วนิดา อุ่นทะยา
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
สุภาภรณ์ อินทร์อุดม
โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเมืองปัง
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 2
ที่อยู่    ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 4 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล -มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   120 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเมืองปัง 17.05888 , 103.016592

ภาพโรงเรียน

 


จุฬาพิศ นันทสุธา
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 2

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net