โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
จอมศรี มะลิต้น
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

คำไพ วารีบ่อ
โรงเรียนหาญใจพิทยาคม
วิไลพร สารคม
โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง
พรพรรณ พรมแสง
โรงเรียนบ้านดูนเลา
ฐิติพร จันทร์อุด
โรงเรียนบ้านไทยสมพร
อรทัย สิทธิสวนจิก
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกสะอาด
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสาม จังหวัดอุดรธานี 41280
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล1ถึงชั้นประถมปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสาม จังหวัดอุดรธานี 41280
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
7 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกสะอาด 16.911272 , 103.37364

ภาพโรงเรียน

 


จุฬาพิศ นันทสุธา
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 2

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนวัดพรหมเพชร
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านใหญ่
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสะท้อ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองสระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net