โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
ประเสริฐ สายมนตรี
แอดมินโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

กชพร ศรีแดงน้อย
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
พิมพร ขันมา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิริยา กิตตยาภิสนธ์
โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
วิมลศรี ไชยคุณ
โรงเรียนบ้านเชียงแหว
สุมิตรา เขจรจิตร
โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 2
ที่อยู่   บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 16.980353 , 102.825423

ภาพโรงเรียน

 


จุฬาพิศ นันทสุธา
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 2

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านในวัง
สพป.พังงา

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net