โรงเรียนกุดจิกวิทยา
จังหวัดหนองบัวลำภู...ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำ
.
ศรีสุนทร ศิริมั่งมูล
แอดมินโรงเรียนกุดจิกวิทยา

สิริรักษ์ บุญผัน
โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม
ธนพร จงอางจิตร
โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
พัชรา ก่านหงษ์
โรงเรียนบ้านกุดคอเมย
จงรักษ์ ม่วงสุราษฎร์
โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์
อาทิตยา วงศ์นารี
โรงเรียนบ้านห้วยไร่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กุดจิกวิทยา
สังกัด   สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ที่อยู่   โรงเรียนกุดจิกวิทยา หมูที่ 7 บ้านหันนางาม ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 32 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชันประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 88.68%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน กุดจิกวิทยา 17.002106 , 102.2546

ภาพโรงเรียน

 


กาญจนา พวงพันธุ์
แอดมินเขต สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net