โรงเรียนบ้านปะโค
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
ดาหวัน สารพัน
แอดมินโรงเรียนบ้านปะโค

สุภารัตน์ ผางสำเนียง
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
จงกล ดาสุโพธิ์
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
ราตรี โสตะภา
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
เสาวนีย์ ไชยมูล
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
ศิวณัฐ ทัศนิยม
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปะโค
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปะโค 17.107665 , 102.947674

ภาพโรงเรียน

 


จุฬาพิศ นันทสุธา
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 2

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนวัดช้างนอน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดโป่งมงคล
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net