โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
มารศรี บุษดี
แอดมินโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง

บุษบง กาบิล
โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน
อุษารัศมี ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองโก
พิทักษ์ สุขรมย์
โรงเรียนบ้านเมืองพรึก
คุณัญญา บุญแนน
โรงเรียนบ้านโนนอำนวย
อัญจนา ผลอุดม
โรงเรียนบ้านโนนสวาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 2
ที่อยู่   บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเหล่าแชแลหนองแวง ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฬาพิศ นันทสุธา
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 2

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดกงตาก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนธูป
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยปอ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net