โรงเรียนบ้านเชียงแหว
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
วิมลศรี ไชยคุณ
แอดมินโรงเรียนบ้านเชียงแหว

ปิยวรรณ แสนเกษม
โรงเรียนคำกุงประชานุกูล
ปนัดดา เนื่องมัจฉา
โรงเรียนบ้านสมดี
ศิรินภา ธรรมผาลา
โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง
ราตรี โสตะภา
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
สุมณฑา เขียวลุน
โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเชียงแหว
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 2
ที่อยู่   บ้านเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่1 บ้านเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเชียงแหว 17.175477 , 102.997354

ภาพโรงเรียน

 


จุฬาพิศ นันทสุธา
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 2

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านบางใหญ่
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดพะงุ้น
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนแต้
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net