โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม
จังหวัดหนองบัวลำภู...ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำ
.
แอดมินโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง
โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์
โรงเรียนบ้านนาสมนึก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เทพคีรีพิทยาคม
สังกัด   สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ที่อยู่   บ้านเทพคีรี หมู่ 7 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 67 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเทพคีรี หมู่ 7 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน เทพคีรีพิทยาคม 17.321507 , 102.10438

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net