โรงเรียนบ้านวังมน
จังหวัดหนองบัวลำภู...ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำ
.
ปารณีย์ พิสัยสวัสดิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านวังมน

รัญญารัตน์ น้อยหา
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
บุญชู เกษมสุข
โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
วุฒินันท์ สาครขัน
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
ศิลามณี ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโคกสนั่น
อาภากร จันทรักษ์
โรงเรียนบ้านดงบาก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังมน
สังกัด   สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านวังมน หมู่8ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.8 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 88.68%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านวังมน 16.937537 , 102.464745

ภาพโรงเรียน

 


กาญจนา พวงพันธุ์
แอดมินเขต สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

โรงเรียนเกียรติประชา
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านสระจันทอง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net