โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
อัมพร ซุยอุ้ย
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง

วารุณี ชาวกล้า
โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ
เรณู ดีเมืองโขง
โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม
ยลดา เพ็ญภักดิ์
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
ภรณ์ทิพย์ แก้วกิ่ง
โรงเรียนบ้านต้าย
นริศรา ภาโสม
โรงเรียนบ้านดอนแพง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   ึ73 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   73 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 70.85%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองเดิ่นทุ่ง ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนวัดชลคราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านบาละ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net